Algemene voorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in 3MB met zijn oplossing MobilePOS van België, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze diensten. Door je toegang te verschaffen tot onze diensten, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderhavige voorwaarden en verbind je je ertoe om deze na te leven.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Diensten: 3MB ontwikkelde een oplossing, waarmee de aangesloten handelaar haar klanten via een digitaal menu (horeca)producten kan aanbieden en waar de bestelling door de handelaar wordt verwerkt. De diensten worden tijdens de openingsuren gebruikt in de horecazaak van de aangesloten handelaar of het mobiele verkooppunt in aanwezigheid van de aangesloten handelaar of één van zijn medewerker(s).

Aangesloten handelaar: de (horeca)zaak die is aangesloten bij 3MB en gebruik maakt van de oplossing MobilePOS.

Klant: de gebruiker, die door het accepteren van deze voorwaarden bevestigt minstens 18 jaar oud te zijn, die een bestelling plaatst bij de voornoemde aangesloten handelaar via de oplossing van 3MB genaamd MobilePOS.

ARTIKEL 2: ROL 3MB

3MB treedt noch als partij, noch als bemiddelaar op, maar stelt de aangesloten handelaar en diens klanten alleen de hiervoor noodzakelijke cloud oplossing ter beschikking.

De aangesloten handelaar erkent dat zij de volledige aansprakelijkheid draagt voor de uitvoering van de bestellingen en haar geleverde producten en/of diensten. 3MB is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door klanten bij de aangesloten handelaar via de diensten de oplossing MobilePOS.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN PLAATSEN VERZAKINGSRECHT & HERROEPINGSRECHT

Via de oplossing van MobilePOS kan je via je eigen toestel de menu van een aangesloten handelaar naar keuze bekijken en de gewenste producten bestellen. Van zodra je de bestelling hebt bevestigd als klant via de oplossing, komt een overeenkomst tot stand tussen jou als klant en de aangesloten handelaar bij wie je de bestelling hebt geplaatst. Vanaf dat moment beschik je als klant niet meer over een verzakingsrecht en herroepingsrecht en ben je gebonden aan de bestelling en betaling ervan.

ARTIKEL 4: INFORMATIE

De aangesloten handelaar is verantwoordelijk voor de ingegeven informatie omtrent zijn zaak en assortiment. De aangesloten handelaar dient ervoor zorg te dragen dat deze informatie juist en volledig is. 3MB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie omtrent de zaak of het assortiment van de aangesloten handelaar.

Verder doen we er alles aan om de informatie die niet verbonden is aan een aangesloten handelaar op onze zo nauwkeurig mogelijk te houden. Echter, we kunnen geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze oplossing MobilePOS. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die je neemt op basis van de informatie op MobilePOS.

ARTIKEL 5: PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

Het Privacybeleid en Cookiebeleid zijn van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens van Aangesloten handelaars en Klanten die gebruik maken van MobilePOS. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze Persoonsgegevens is 3MB. 3MB houdt zich daarom met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Privacybeleid is integraal raadpleegbaar via www.mobilepos.be/privacy.

Het Cookiebeleid is integraal raadpleegbaar op www.mobilepos.be/cookie.

ARTIKEL 6 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende MobilePOS, inclusief maar niet beperkt tot de vormgeving, de teksten, afbeeldingen, illustraties, alle MobilePOS merken en logo’s zijn en blijven eigendom van 3MB en mogen op geen enkele wijze door derden gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3MB. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.

Iedere klant en aangesloten handelaar krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze diensten en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Tongeren of Hasselt zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 8: CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van MobilePOS zijn welkom en dienen te worden gericht aan 3MB via info@3mb.be.